55

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

 1. สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

จันทึก” ก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช (.5) ..2479 นครจันทึก เป็นเมืองหน้าด่านด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เดิมทีนครจันทึกตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคอง เมืองหน้าด้านนครจันทึก ได้ถูกย้ายหนีน้ำไปอยู่ที่อำเภอสีคิ้วในปัจจุบัน ซึ่งอำเภอสีคิ้วได้จัดให้มีเทศกาลรำลึก“นครจันทึก”เป็นประจำทุกปี
ประมาณ พ..2480 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาติสถาปนาให้มีทางรถไฟจากพระนครเชื่อมไปยังหัวเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ “เมืองโคราช” ซึ่งมีสถานีรถไฟที่สำคัญคือ “สถานีจันทึก” ซึ่งเป็นสถานีสำหรับรับ – ส่งเสบียงม้า ลา ล่อ (หญ้าขน) ส่งไปเลี้ยงม้าที่กรมการทหารม้าค่ายอดิศร (สระบุรี) ในปัจจุบัน เศษหญ้าบางส่วนที่เหลือจากการบรรทุก ตกหล่น จึงมีการนำมาเลี้ยงวัวพื้นบ้าน และนิยมปลูกหญ้าเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีความนิยมปลูกหญ้าและเลี้ยงวัว จึงมีการก่อตั้งกองเสบียง (ค่ายซับม่วง) ซึ่งมีโรงงานผลิตเสบียง (เนื้อกระป๋อง) และสร้างสถานีซับม่วงเพื่อการขนส่งเสบียง
ภายหลังจากการก่อสร้างถนนสายเฟรนชิฟ (ถนนมิตรภาพ) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่จากรัฐบาลฝรั่งเศส ตัดผ่านบริเวณบ้านปากช่อง (อำเภอปากช่องในปัจจุบัน) ทำให้การเดินทางโดยรถยนต์ไปเมืองโคราชได้สะดวกรวดเร็วกว่ารถไฟ บ้านปากช่องจึงเจริญอย่างรวดเร็วและ บ้านจันทึก (ตำบลจันทึกในปัจจุบัน)ได้ขึ้นกับตำบลปากช่องแต่นั้นมา


     
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
สภาตำบลจันทึก ได้ยกระดับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 165.712 ตารางกิโลเมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 200 เมตร มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สลับภูเขา

  1. ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และ เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากอำเภอปากช่อง ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 96 กิโลเมตร และอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลย่างเสือ ลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่บริเวณพิกัด คิวเอส 552377 ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนตัดกับคลองสายชนวน ที่บริเวณพิกัด คิวเอส 586398 ระยะทางประมาณ 4,000 เมตร ขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือตามคลองสายชนวน จนมาติดกับคลองลำพญากลางที่บริเวณพิกัด คิวเอส 642428 ระยะทางประมาณ 4,500 เมตร ขึ้นไปทางทิศเหนือ ตามกึ่งตามคลองลำพญากลาง จนถึงบริเวณพิกัด คิวเอส 638497

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลาง ลำตะคอง บริเวณพิกัด คิวเอส 752428 ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ลงมาจนถึงถนนลาดยางสายมิตรภาพเก่า ที่บริเวณพิกัด คิวเอส 688339 ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร ลงมาทางทิศใต้ตามแนวถนนลูกรังลงมาจนถึงบริเวณพิกัด คิวเอส 664312 ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนลาดยางตัดผ่านคลองลำตะคอง ที่บริเวณพิกัด คิวเอส 638315 ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร ไปทางทิศตะวันตกตามคลองซับม่วงจนถึงสันเขา หลังเหวบริเวณ พิกัด คิวเอส 590303 ระยะทางประมาณ 4,700 เมตร

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณกึ่งกลางคลองขนานจิตร มาจนถึงกึ่งกลางอ่างเก็บน้ำลำตะคลอง ที่บริเวณพิกัด คิวเอส 752427 ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด คิวเอส 590303 บริเวณสันเขาหลังเหวขึ้นไปทางทิศเหนือผ่านชายเขาหลังเหวไปจนถึงบริเวณพิกัด คิวเอส 597339 ระยะทางประมาณ 3,500 เมตร ขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านบ้านหนองสระแก้วถึงถนนลูกรังที่บริเวณพิกัด คิวเอส 552377 ระยะทางประมาณ 6,000 เมตร

  1. เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก มีขนาดพื้นที่ประมาณ 165.712 ตารางกิโลเมตร

  1. ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก เป็นที่ราบสูงสลับภูเขา

พื้นที่เป็นดินเหนียวมีความสมบูรณ์ปานกลาง สภาพภูมิอากาศเป็นลักษณะทุ่งหญ้าเมืองร้อน มีอากาศร้อนสลับแห้งแล้ง

  1. จำนวนหมู่บ้าน 22 หมู่บ้าน มีดังนี้

1. หมู่ที่ 1 บ้านป่าไผ่                                               12. หมู่ที่ 12 บ้านลำพญากลาง

2. หมู่ที่ 2 บ้านท่าหีบ                                              13. หมู่ที่ 13 บ้านท่างอย

3. หมู่ที่ 3 บ้านหนองกะทุ่ม                                    14. หมู่ที่ 14 บ้านพรหมประดิษฐ์

4. หมู่ที่ 4 บ้านซับม่วง                                            15. หมู่ที่ 15 บ้านซับมะละกอ

5. หมู่ที่ 5 บ้านสอยดาว                                           16. หมู่ที่ 16 บ้านซับหินแก้ว

6. หมู่ที่ 6 บ้านหนองไข่น้ำ                                     17. หมู่ที่ 17 บ้านซับไม้ล้มเหนือ

7. หมู่ที่ 7 บ้านสายชนวน                                       18. หมู่ที่ 18 บ้านไร่

8. หมู่ที่ 8 บ้านหนองตอ                                         19. หมู่ที่ 19 บ้านจันทึกใหม่

9. หมู่ที่ 9 บ้านซับไม้ล้ม                                         20. หมู่ที่ 20 บ้านซับมืด

10. หมู่ที่ 10 บ้านหนองใหญ่                                  21. หมู่ที่ 21 บ้านราษฎรสามัคคี

11. หมู่ที่ 11 บ้านหนองสะแกเหนือ                       22. หมู่ที่ 22 บ้านบ่อน้ำทิพย์

  1. ประชากร

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก มีประชากรทั้งหมด 17,240 คน โดยแยก

เป็นชาย 8,592 คน หญิง 8,648 คน จำนวนครัวเรือน 6,564 ครัวเรือน สำรวจ ณ พฤษภาคม 2559

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 ประชากรตำบลจันทึก มีอาชีพหลักแบ่งออกเป็น ดังนี้

 • การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ทำสวน น้อยหน่า มะม่วง

 • การปศุสัตว์ อาชีพที่สำคัญ คือ การเลี้ยงวัวนม วัวเนื้อ สุกร ไก่ เป็นต้น

 • การอุตสาหกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรม มีร้านค้า บ้านพักตากอากาศ เป็นต้น

สภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในฐานะปานกลาง ประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นการทำไร่ และ

เลี้ยงวัวนม ส่วนเกณฑ์รายได้ของประชาชน รายได้ต่อครัวเรือน เฉลี่ย 273,325 (บาท / ปี) รายได้ต่อบุคคล เฉลี่ย 77,566 (บาท / ปี) อยู่ในเกณฑ์พอเลี้ยงชีพได้

2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 5 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่ง

3. สภาพทางสังคม ­

3.1 การศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพ 1 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 15 แห่ง

3.2 การศาสนาและวัฒนธรรม

วัด/สำนักสงฆ์ 15 แห่ง

ศาลเจ้า 1 แห่ง

3.3 การสาธารณสุข

สถานีอนามัย 2 แห่ง

อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ

3.4 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจ (ย่อยประจำตำบล) 1 แห่ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 48 คน

3.5 การบริการขั้นพื้นฐาน การคมนาคม การสาธารณูปโภค

 • การคมนาคมโดยทางรถไฟและรถยนต์

 • การสาธารณูปโภค ส่วนใหญ่เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง และขนาดเล็กแบบอ่างเก็บน้ำ ฝาย เป็นต้น

 • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น เป็น ฝาย 8 แห่ง

 • แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นลำน้ำ ลำห้วย 3 แห่ง

 • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น เป็น บ่อน้ำตื้น 15 แห่ง

 • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น เป็น บ่อโยก 16 แห่ง

 • ประปาหมู่บ้าน 112 แห่ง

 • บ่อบาดาล 100 แห่ง

การไฟฟ้า

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก เป็นพื้นที่ภาคเกษตรมีการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยระบบไฟฟ้าขยายตัวทั่วถึงเกือบทั้งตำบล ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน โดยมีอัตราร้อยละ ๙๕% ของครัวเรือนทั้งหมด ทำให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อำนวยความสะดวกและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นเกือบครบทุกครัวเรือน

มีการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชน/หมู่บ้าน บริเวณสี่แยกที่มืดในชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๙๕%

มีการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒๔๗) จำนวน ๓ จุดใหญ่ คือ แยกเข้าบ้านซับมืด หมู่ ๒๐ แยกบ้านป่าไผ่ หมู่ ๑ และปากทางสอยดาว หมู่ ๕ เป็นต้น

3.6 กลุ่มต่าง ๆ

1. กลุ่มสตรีแม่บ้าน 330 คน ประธานชื่อ นางสมสวย รอดตุ่น

2. กลุ่มอสม. 244 คน

หนองกะทุ่ม 160 คน ประธานชื่อ นางบุญสม ม่วงอยู่

หนองไข่น้ำ 84 คน ประธานชื่อ นายจำลอง จุ่นขุนทด

3. กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ 211 คน ประธานชื่อ นายห่วง ชาติพุดซากุล

4. กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน 120 คน ประธานชื่อ นางสาวประภาศิณี รัตนนอก

4. ศักยภาพในตำบล

 1. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

(1) จำนวนบุคลากร จำนวน 60 คน

ตำแหน่งในสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 26 คน

ตำแหน่งในส่วนการคลัง จำนวน 7 คน

ตำแหน่งในกองช่าง จำนวน 3 คน

ตำแหน่งส่วนการศึกษา จำนวน 1 คน

ตำแหน่งส่วนสวัสดิการสังคม จำนวน 3 คน

(2) ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา จำนวน 5 คน

มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา จำนวน 25 คน

ปริญญาตรี จำนวน 25 คน

สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 3 คน

 1. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ( ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558 )

ประจำปีงบประมาณ 2559 เป็นจำนวน 54,165,804.55 บาท

รายได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง 2,067,176.59 บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ 27,984,907.31 บาท

เงินอุดหนุนรัฐบาล 24,113,720.65 บาท


 ผลการดำเนินการ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จึงรายงานผล รายละเอียดตามเอกสารนี้


 แผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี


งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2541

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาบาล พ.ศ. 2531

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้


แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้