pic2

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาตำบล (Vision)

ตำบลจันทึกน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมที่ดี คนมีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล ”

พันธกิจในการพัฒนาตำบล (Mission)

 1. พัฒนาด้านแหล่งน้ำ เพื่อมีแหล่งน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร

 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ

 3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 4. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

 5. พัฒนาด้านสาธารณสุขชุนชน

 6. พัฒนาด้านสังคม

 7. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 8. พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

 9. การจัดการปัญหาเรื่องที่ดิน

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

4.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนในทุกหมู่บ้าน มีแหล่งน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

แนวทางการพัฒนา

 1. จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
 2. จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนครัวเรือนที่มีแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ
 2. จำนวนครัวเรือนที่มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อย่างเพียงพอ

4.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย

เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมีมาตรฐาน เพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง และการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ

แนวทางการพัฒนา

 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

 2. ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ

 3. ขยายเขตการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนปริมาณการก่อสร้าง และปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

 2. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน

 3. จำนวนปริมาณการขยายเขตการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

4.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือการผลิต เพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา

แนวทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

 2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนประชาชนที่มีทักษะในการผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

 2. จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

 3. จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ

 4. จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ

4.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย

เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชน ทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา วัฒนธรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ด้านสวัสดิการและสังคมให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

แนวทางการพัฒนา

 1. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา

 2. ส่งเสริมการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

 3. การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

 4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น

 2. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี

 3. จำนวนประชาชนที่สุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตดี

 4. จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม

4.3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีการสาธารณสุขชุมชนที่ดี ทั้งทางด้านสุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ

แนวทางการพัฒนา

 1. การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน

 2. การพัฒนาด้านโภชนาการและการสุขลักษณะ

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนครัวเรือนที่มีสาธารณสุขชุมชนที่ดี

 2. ประชาชนที่มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง เพิ่มขึ้น

4.3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

เป้าหมาย

เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนมีความสงบสุขน่าอยู่ น่าอาศัย

แนวทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมการสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชน

 2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตัวชี้วัด

 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

(2) ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมมีจำนวนลดลง

(3) ไม่มีปัญหายาเสพติด และชุมชนเข้มแข็ง

4.3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

แนวทางการพัฒนา

 1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 2. ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน

ตัวชี้วัด

 1. ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

 2. ประชาชนไม่ถูกรบกวนจากมลภาวะเป็นพิษ

 3. ประชาชนมีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น

4.3.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

แนวทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วน

 2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมือง และสังคมเพิ่มขึ้น

 2. จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น

 3. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

4.3.9 ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาเรื่องที่ดิน

เป้าหมาย

เพื่อให้มีการทรัพยากรที่ดิน เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความมั่งคงในชีวิตของตนเองในการอยู่อาศัย และเสถียรภาพของครอบครัว

แนวทางการพัฒนา

ประสานและจัดตั้งขบวนการให้มีการจัดการปัญหาเรื่องที่ดินอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด

การใช้ทรัพยากรที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความมั่นคงในชีวิตขอราษฎรในการอยู่

อาศัย และเสถียรภาพของครอบครัว