องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
สภาตำบลจันทึก ได้ยกระดับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 165.712 ตารางกิโลเมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 200 เมตร มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สลับภูเขา