งบประมาณ 2558

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลงเฉพาะในส่วนสาระสำคัญ อนึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ในวันและเวลาราชการ