กองสวัสดิการสังคม

 กองสวัสดิการสังคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม  สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การให้      คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่  ได้รับมอบหมาย

                        งานธุรการ

1.      ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

2.      ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

3.      ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้านบุคลากร และควบคุมวันลาพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม  

4.      ควบคุม ดูแลด้านงานสารบรรณ จัดเก็บหนังสือ เอกสารทางราชการ ร่าง โต้ตอบ บันทึก พิมพ์หนังสือราชการ  คำสั่ง ระเบียบฯ  ที่เกี่ยวข้อง

5.      ดูแลเตรียมการจัดประชุมต่าง ๆ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม

6.      ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำทะเบียนคุมการรับจ่ายจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์  การเก็บรักษาพัสดุและครุภัณฑ์ และรายงานพัสดุคงเหลือประจำปี

7.      จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม

8.      จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกองสวัสดิการสังคม

9.      จัดทำรายงานการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม

10.  ควบคุม ดูแลการใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของกองสวัสดิการสังคม

 งานสังคมสงเคราะห์

1.      การสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และผู้สูงอายุ

2.      การสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

3.      การให้คำปรึกษา แนะนำ ในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ

4.      การประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์และงานส่งเสริม  สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

5.      การสอดส่อง ดูแล ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย

6.      ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ

7.      การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สตรี ที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ

8.      การสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์

9.  การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

10.      การสนับสนุนดูแลการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

                   งานพัฒนาชุมชน

1.      การสำรวจข้อมูลชุมชน  ส่งเสริมการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  สนับสนุนการรวมกลุ่ม/องค์กรชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง

2.      การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

3.      การจัดระเบียบชุมชน

4.      การดำเนินการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม

5.      การเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน

6.      การดูแลการบริหารการจัดการกองทุนชุมชนเมือง

7.      การส่งเสริมอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชน

8.      การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชย

9.  การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

10. การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล