สำนักปลัด

อำนาจหน้าที่ สำนักงานปลัดอบต.

บทบาทและหน้าที่ของสำนักปลัด    

               สำนักปลัดอบตมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของอบตและราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในอบต. โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในอบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของอบตโดยมีหัวหน้าสำนักปลัดอบตเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงานอบต.   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดอบต.   มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย 7 งาน คือ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  และงานต่างๆ ดังนี้

1.งานบุคลากร   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     –  งานการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย 

        การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง  การทะเบียนประวัติ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

     –  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง และงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

     –  งานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน

     –  งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานอบต

     –  งานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานอบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

     –  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา การขอรับ

     –  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

     –  งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

     –  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     –  งานธุรการ และงานสารบรรณต่างๆ

     –  งานเลขานุการ งานประชุมสภาอบต.   และการประชุมอื่นๆ พร้อมบันทึกรายงานการประชุม

     –  งานสาธารณกุศลของอบตและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

     –  งานการตรวจสอบ   แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

     –  งานรับเรื่องร้องเรียน  และร้องทุกข์

     –  งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

     –  งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล  และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

     –  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     –  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย

     –  งานจัดทำแผนพัฒนาอบตและแผนงานหรือโครงการอื่นๆ

     –  งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติอื่นๆ และการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ

     –  งานกิจการสภาอบต

     –  งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

     –  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. งานนิติการ     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     –  งานด้านกฎหมายและเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย

     –  งานพิจารณาตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ  และการขออนุมัติดำเนินการตาม ข้อบัญญัติก่อนการบังคับใช้

     –  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำละเมิดข้อบัญญัติ

     –  งานสอบสวน ตรวจสอบ พิจารณา การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานอบต. และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

     –  งานดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

     –  งานนิติกรรมสัญญา  รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

     –  งานเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งต่างๆ

     –  งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

     –  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     –  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

     –  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

     –  งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการตามระเบียบ

        เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและ สาธารณภัยอื่น  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย

     –  งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ

     –  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     –  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

     –  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     –  งานเกี่ยวกับการกู้ภัยต่างๆ

     –  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

    ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ให้บริการเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพร่างกาย 

    ให้คำแนะนำช่วยเหลือสงเคราะห์ให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วย 

       หรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

    ด้านงานอนามัยแม่และเด็ก งานทันตสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรค

      หรืองานทางระบาดวิทยา

    การสนับสนุนส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข้อ 7  งานส่งเสริมการเกษตร   มีบทบาทหน้าที่

งานสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
– 
งานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
งานบริการข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
งานสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศรัตรูพืช และโรคระบาดติดต่อทางพืช
งานฝีกอบรมอาชีพการเกษตร
งานรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม
งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์พืชและสัตว์
งานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
งานศูนย์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย